Despre noi

Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului Brașov este instituția publică de interes județean, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov,  înființată  la data de 01.01.2005, în urma Hotărârii privind reorganizarea Direcției Județene pentru Protecția Drepturilor Copilului Brașov și Inspectoratului de Stat pentru Handicap al județului Brașov.

Direcția Generală de Asistență  Socială și Protecția Copilului Brașov realizează la nivelul județului Brașov măsurile de asistență socială în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și a oricăror persoane aflate în nevoie.

Instituția are responsabilitatea de a dezvolta și diversifica serviciile sociale specializate, în funcție de nevoile identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea socială a persoanei.

MISIUNEA DGASPC Brașov este de a asigura promovarea, coordonarea, monitorizarea și controlul activității de protecție a drepturilor copilului, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap și a oricăror persoane aflate în dificultate.

În vederea realizării atribuțiilor prevăzute de lege, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov îndeplineşte următoarele funcţii:

 • de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de asistenţă socială, a planului de asistenţă socială pentru prevenirea şi combaterea marginalizării sociale, precum şi a programelor de acţiune antisărăcie, pe care le supune spre aprobare consiliului judeţean;
 • de coordonare a activităţilor de asistenţă socială la nivelul judeţului;
 • de administrare a fondurilor pe care le are la dispoziţie;
 • de colaborare cu serviciile publice deconcentrate ale ministerelor şi instituţiilor care au responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, cu serviciile publice locale de asistenţă socială precum şi cu reprezentanţii societăţii civile care desfăşoară activităţi în domeniu;
 • de execuţie, prin asigurarea mijloacelor umane, materiale şi financiare necesare pentru implementarea strategiilor cu privire la acţiunile antisărăcie, prevenire şi combatere a marginalizării sociale, precum şi pentru soluţionarea urgenţelor sociale individuale şi colective la nivelul judeţului;
 • de reprezentare a Consiliului Judeţean pe plan intern şi extern în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului.

Conform HG 1434/2004 cu modificările și completările ulterioare, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov îndeplineşte următoarele atribuții:

a) în domeniul protecţiei persoanei adulte:

 1. completează evaluarea situaţiei socioeconomice a persoanei adulte aflate în nevoie, a nevoilor şi resurselor acesteia;
 2. acordă persoanei adulte asistenţă şi sprijin pentru exercitarea dreptului său la exprimarea liberă a opiniei;
 3. depune diligenţe pentru clarificarea situaţiei juridice a persoanei adulte aflate în nevoie;
 4. verifică şi reevaluează trimestrial şi ori de câte ori este cazul modul de îngrijire a persoanei adulte în nevoie pentru care s-a instituit o măsură de asistenţă socială într-o instituţie;
 5. asigură măsurile necesare pentru protecţia în regim de urgenţă a persoanei adulte aflate în nevoie;
 6. depune diligenţele necesare pentru reabilitarea persoanei adulte conform planului individualizat privind măsurile de asistenţă socială;
 7. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

b) în domeniul protecţiei drepturilor copilului:

 1. întocmeşte raportul de evaluare iniţială a copilului şi familiei acestuia şi propune stabilirea unei măsuri de protecţie specială;
 2. monitorizează trimestrial activităţile de aplicare a hotărârilor de instituire a măsurilor de protecţie specială a copilului;
 3. identifică şi evaluează familiile sau persoanele care pot lua în plasament copilul;
 4. monitorizează familiile şi persoanele care au primit în plasament copii, pe toată durata acestei măsuri;
 5. identifică, evaluează şi pregăteşte persoane care pot deveni asistenţi maternali profesionişti, în condiţiile legii;
 6. acordă asistenţă şi sprijin părinţilor copilului separat de familie, în vederea reintegrării în mediul său familial;
 7. reevaluează, cel puţin o dată la 3 luni şi ori de câte ori este cazul, împrejurările care au stat la baza stabilirii măsurilor de protecţie specială şi propune, după caz, menţinerea, modificarea sau încetarea acestora;
 8. îndeplineşte demersurile vizând deschiderea procedurii adopţiei interne pentru copiii aflaţi în evidenţa sa;
 9. identifică familiile sau persoanele cu domiciliul în România care doresc să adopte copii; evaluează condiţiile materiale şi garanţiile morale pe care acestea le prezintă şi eliberează atestatul de familie sau de persoană aptă să adopte copii;
 10. monitorizează evoluţia copiilor adoptaţi, precum şi a relaţiilor dintre aceştia şi părinţii lor adoptivi; sprijină părinţii adoptivi ai copilului în îndeplinirea obligaţiei de a-l informa pe acesta că este adoptat, de îndată ce vârsta şi gradul de maturitate ale copilului o permit;
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege;

c) alte atribuţii:

 1. coordonează şi sprijină activitatea autorităţilor administraţiei publice locale din judeţ în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 2. coordonează metodologic activitatea de prevenire a separării copilului de părinţii săi, precum şi cea de admitere a adultului în instituţii sau servicii;
 3. acordă asistenţa tehnică necesară pentru crearea şi formarea structurilor comunitare consultative ca formă de sprijin în activitatea de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 4. evaluează şi pregăteşte persoane, identificate de serviciul public local de asistenţă socială, care pot deveni asistenţi personali ai persoanei cu handicap, şi supraveghează activitatea acestor asistenţi;
 5. colaborează cu organizaţiile neguvernamentale care desfăşoară activităţi în domeniul asistenţei sociale şi protecţiei copilului;
 6. dezvoltă parteneriate şi colaborează cu organizaţii neguvernamentale şi cu alţi reprezentanţi ai societăţii civile în vederea acordării şi diversificării serviciilor sociale şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 7. colaborează pe bază de protocoale sau convenţii cu celelalte direcţii generale şi cu alte instituţii publice, în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin, conform legii;
 8. asigură la cerere consultanţă de specialitate gratuită privind acordarea serviciilor, măsurilor şi prestaţiilor de asistenţă socială şi protecţia copilului;
 9. propune consiliului judeţean înfiinţarea, finanţarea, respectiv cofinanţarea instituţiilor publice de asistenţă socială, precum şi a serviciilor pentru protecţia copilului;
 10. prezintă anual sau la solicitarea consiliului judeţean, rapoarte de evaluare a activităţilor desfăşurate;
 11. asigură acordarea şi plata drepturilor cuvenite, potrivit legii, persoanelor cu handicap;
 12. sprijină şi dezvoltă un sistem de informare şi de consultanţă accesibil persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap şi oricăror persoane aflate în nevoie, precum şi familiilor acestora;
 13. acţionează pentru promovarea alternativelor de tip familial la protecţia instituţionalizată a persoanelor în nevoie;
 14. organizează activitatea de selectare şi angajare a personalului din aparatul propriu şi instituţiile/serviciile din subordine, de evaluare periodică şi de formare continuă a acestuia;
 15. asigură serviciile administrative şi de secretariat ale comisiei pentru protecţia copilului, respectiv ale comisiei de expertiză medicală a persoanelor adulte cu handicap;
 16. îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute în acte normative sau stabilite prin hotărâri ale Consiliului Judeţean.

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.474348; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.