Organizare

Serviciile funcționale 
ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt structurate pe trei componente :

 1. Servicii Comune
 2. Direcția Economică
 3. Direcția Protecția Copilului și a Persoanei Adulte
 4. Centre si complexuri de servicii

 

Direcția Servicii Comune

(Servicii aflate în subordinea directorului general)

 

 1. Serviciul Juridic-Contencios

şef serviciu: Krisztina Bathori – 0730.555670 (juridic@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Juridic-Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

 • reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Comisia pentru Protecţia Copilului Braşov şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov ,  în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice, pe bază de delegaţie;
 • avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise  de D.G.A.S.P.C. Braşov şi repartizate de Directorul General;
 • reprezintă în contencios administrativ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Comisia pentru Protecţia Copilului Braşov şi Comisia  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov  pe bază de mandat;
 • sesizează instanţa judecătorească competentă pentru instituirea,modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie specială,instituirea tutelei sau  decăderea din drepturile părinteşti, înregistrarea tardivă a naşterii, adopţie şi alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza rapoartelor /referatelor de specialitate intocmite de serviciile care instrumentează dosarele respective şi aprobate de Directorul General şi urmăreşte cazul până la rezolvarea acestuia;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

2. Serviciul Resurse Umane

şef serviciu: Raluca Hașu – (ru@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul de Resurse Umane  are următoarele atribuţii principale:

 

 • Elaboreaza organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C Brasov si reactualizeaza baza de date în functie de modificarile aparute în structura lor (angajari, plecari, modificari ale sporului de vechime, indexari) si le supune spre aprobare;
 • Raspunde de aplicarea legislatiei muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a indemnizatiei de conducere, a sporului de vechime si a altor drepturi de personal;
 • Întocmeste referatul pentru reintegrarea în munca a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pâna la doi sau trei ani dupa caz, in urma  evaluarii cunostintelor desfasurat conform prevederilor legale in vigoare;
 • Anual/trimestrial  întocmeste planul de ocupare a functiilor publice;
 • Anual întocmeste lucrarile privind numarul maxim de posturi pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C Brasov si le transmite ANFP;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

3. Serviciul Relaţii cu publicul

şef serviciu: Lidia Mailat – 0721.234689 (relatiipublice@dgaspcbv.ro, presa@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Relaţii cu publicul îndeplineşte următoarele atribuţii:

 

 • primeşte, înregistrează şi transmite conducerii instituţiei corespondenţa şi, ulterior, serviciilor, birourilor de specialitate din cadrul DGASPC actele repartizate de  către conducerea instituţiei;
 • distribuie solicitanţilor documentele întocmite şi semnate ;
 • participă la audienţe, la solicitarea conducerii instituţiei si completează registrul de audienţe;
 • asigură activitatea de relaţii cu publicul, prin informarea petenţilor referitoare la atribuţiile şi competenţa seviciilor din cadrul DGASPC, precum şi la programul de lucru al acestora;
 • furnizează publicului informaţii primare cu privire la legislaţia în vigoare în domeniul asistenţei sociale;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

4. Compartiment Audit public intern

coordonator compartiment: Marian Muntianu – 0730.040314 (audit@dgaspcbv.ro)

 

Compartimentul Audit Public Intern are următoarele atribuţii:

 

 • elaboreaza norme metodologice specifice activităţii de audit din cadrul directiei cu avizul Consiliului Judetean Brasov;
 • elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern şi îl supune aprobării directorului general;
 • efectueaza activitati de audit public intern, în conformitate cu planul anual aprobat, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale directiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
 • efectuează şi misiuni de audit care nu au fost incluse în planul anual aprobat ;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

5. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe și Relația cu ONG

şef serviciu: Monica Pescaru – 0731.311861 (mcsp@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe și Relația cu ONG îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

 • participa la coordonarea, proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat, în concordanta cu cerintele standardelor de referinta SR ISO 9000/2006, 9001/2008 si 14001/2005 si cu obiectivele stabilite de conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov;
 • raportează Reprezentantului managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu şi conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov despre funcţionarea Sistemului de Management Integrat  şi despre necesităţile de îmbunătăţire a acestuia;
 • se asigura ca în interiorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov cerintele clientilor privind Sistemului de Management Integrat sunt cunoscute de personalul implicat în prestarea serviciilor;
 • asigura elaborarea si actualizarea Manualul Sistemului Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de Proces, Procedurile Operationale  si Instructiunile de Lucru in colaborare cu serviciile de resort;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

6. Biroul Adopții-Postadopții

şef birou: Daniela Pescaru – 0721.234698 (adoptii@dgaspcbv.ro)

 

Biroul Adopții-Postadopții îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

 • oferă persoanei / familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre etapele procedurii de adoptie internă, procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente
 • asigură evaluarea socială şi psihologică familiei / persoanei care doreşte să adopte şi întocmeşte rapoartele prevăzute de legislaţie
 • asigură consilierea persoanelor / familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte
 • asigura consilierea/informarea familiilor / persoanelor atestate care au refuzat de 5 ori continuarea procedurii practice , referitor la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania si motivatia refuzului.

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

7. Compartimentul Sănătate și Securitate în muncă

 

Compartimentul Sănătate și Securitate în muncă îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

 • Prezintă propuneri pentru realizarea măsurilor protectia securitatii si sanatatii in muncă;
 • Intocmeste fisele individuale privind securitatea si sanatatea in munca pentru salariatii din cadrul directiei precum si pentru asistentii maternali(aprox. 500 de fise);
 • Intocmeste fisele de Protectia Muncii pentru salariatii din cadrul directiei precum si pentru asistentii maternali (aprox. 950 de fise);
 • Efectueaza instructajul lunar si semestrial privind Protectia Muncii

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

 

Direcția Economică

(Servicii aflate în subordinea directorul general adjunct economic)

 

8. Serviciul Achiziţii publice, Contractare servicii sociale, Tehnic și Patrimoniu

şef serviciu: Mircea Barbu –  0729.499315 (achizitii@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Achiziţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 

 • întocmește programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților obiective de produse, de lucrări și de servicii și a priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;
 • contribuie la întocmirea listei de investiţii pentru activitatea proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi pentru centrele de plasament, a caselor de tip familial, în privinţa reparaţiilor curente şi capitale si întocmește programul anual al investițiilor pe baza necesităților obiective și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;
 • întocmeşte rapoarte cu privire la necesarul de dotări, lucrări şi servicii pentru fiecare centru, le evaluează şi propune conducerii stabilirea listei cu achiziţii prioritare;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

9. Serviciul Contabilitate-Salarizare

şef serviciu: Manuela Tomulescu – 0723.690231 (contatomulescumanuela@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Contabilitate-Salarizare îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • raspunde de organizarea şi conducerea contabilitatii DGASPC Brasov potrivit normelor legale în vigoare, prin utilizarea unui plan de conturi specific şi a unei evidenţe contabile adaptate la particularităţile impuse de natura obiectului de activitate;
 • efectueaza înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale, pe baza actelor justificative în conturile corespondente conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001;
 • întocmeşte, lunar, trimestrial şi anual, situaţiile financiare centralizate care se depun la organul ierarhic superior, situaţii care se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe cu respectarea termenelor transmise pentru depunere de catre ordonatorul principal de credite;
 • raspunde de organizarea şi efectuarea la timp a operaţiunile de inventariere pentru valorilor materiale, băneşti şi decontările de la bugetul propriu, precum şi valorificarea acestora;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

10. Compartimentul Financiar-Buget

 

Compartimentul Financiar-Buget îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • efectueaza si raspunde zilnic de operatiunile efectuate prin caserie, cu respectarea normelor interne privind securitatea valorilor banesti;
 • raspunde de intocmirea ordinelor de plată şi a tuturor operaţiunilor care se desfăşoară prin trezoreria, conform decadei zilnice de plati, CEC şi prin alte bănci colaboratoare;
 • verifică deconturile de cheltuieli şi întocmeşte dispoziţiile de plată/încasare numerar prin casierie;
 • întocmeşte proiectul de buget pe baza propunerilor avansate de centrele de plasament şi serviciile din cadrul DGASPC Brasov;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

11. Serviciul Evidență Plăți și Prestații Sociale

şef serviciu: Cristina Beldie – 0720.100133 (serviciulplati@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Plăți și Prestații Sociale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • Raspunde si realizeaza documentatia cu privire la acordarea facilitatilor si drepturilor financiare conform legislatiei în vigoare, pentru beneficiarii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ;
 • Efectueaza operatiile de prelungire sau de sistare a acestora în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, sau a altor acte ;
 • Efectueaza operatiunile privind sistarea drepturilor si facilitatilor persoanelor care nu mai beneficiaza de acestea, conform legii ;
 • Administreaza si raspunde  de baza de date privind drepturile si facilitatile acordate persoanelor cu handicap;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

12. Serviciul Administrativ, Aprovizionare

şef serviciu: Alexandru Găvenea – 0721.234694  (administrativ@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Administrativ îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • asigura transportul cu autovehiculele din dotarea Directiei
 • are obligatia de a asigura transportul copiilor din cadrul centrelor de plasament/casele de tip familial/centre de zi, aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Brasov, cu ocazia deplasarilor acestora in excursii, manifestari cu caracter cultural, sportiv, etc
 • are obligatia sa mentina cladirile Directiei intr-o stare corespunzatoare. Prin personalul desemnat verifica integritatea structurii cladirilor si a instalatiilor aferente (instalatia termica, instalatiile sanitare, instalatiile electrice), informand conducerea despre eventualele situatii de urgenta;
 • asigura curatenia in cladirile Directiei precum si ale centrului de pe Strada Apullum nr.3 Brasov, in curti si pe trotoare prin intermediul ingrijitorilor de curatenie precum si al portarilor de serviciu

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

 

 

Direcția Protecția Copilului și a Persoanei Adulte

(Servicii aflate în subordinea directorul general adjunct)

 

13. Serviciul de Intervenție în regim de urgență în asistență socială și evaluare inițială

şef serviciu: Claudia Apopei – 0723.355837 (urgenta@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul de Intervenție în regim de urgență în asistență socială și evaluare inițială îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • Preluarea, înregistrarea, verificarea și repartizarea unitară a fiecărei solicitări primite, pe orice cale, asigurând intrarea în sistem, repartizarea cazului – dacă este de competența sistemului – sau referirea lui către alte sisteme conexe (servicii Management de Caz, SPAS-uri, protecția persoanelor adulte, Poliție, etc)
 • Preluarea, înregistrarea și soluționarea tuturor cazurilor de copii părăsiți în maternități/unități sanitare;
 • Monitorizarea indicatorilor sistemului de protecție a copilului

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

14. Serviciul de Coordonare și Consiliere în situații de Violență în Familie

şef serviciu: Cristina Simion – 0721.234701 (smc2@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul de Coordonare și Consiliere în situații de Violență în Familie îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • Oferirea de servicii psihologice de specialitate (evaluare și consiliere psihologică individuală/de grup) beneficiarilor sistemului de protecție a copilului, respectiv cu măsură de protecție specială, cât și celor aflați  în evidența serviciului fără a avea instituită o măsură de protecție.
 • Evaluarea psihologică a copiilor și tinerilor aflați în sistemul de protecție al DGASPC Brașov (plasament familial, plasament la asistent maternal profesionist).
 • Evaluarea psihologică a copiilor abuzați, neglijați, exploatați, copii care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, victime ale traficului, migrației sau refugiați, în scopul identificării traumelor psihice și a stabilirii planului de intervenție și/sau la cererea IJP, TMF, DIICOT sau alte instituții abilitate.
 • Consilierea psihologică a  copiilor  abuzați, neglijați, exploatați, copii  care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal, victime ale traficului, migrației sau refugiați, precum și a familiilor/reprezentanților legali ai acestora.

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

15. Serviciul Management de Caz Rezidențial

şef serviciu: Gabriela Moraru – 0728.909309 (smc1@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Management de Caz Rezidențial îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • Compartimentul Asistență Socială Persoane Vârstnice
 • Compartimentul   Management   de   Caz   pentru   Adulţi   cu   Dizabilităţi   şi Monitorizare Servicii Sociale
 • Compartimentul Management de Caz pentru Copil

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

16. Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

şef serviciu: Alina Tudorică – 0729.499317 (smc3@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • Alternativă de tip familial pentru copiii aflați în dificultate (plasamente simple la familii/persoane și plasamente la asistent maternal profesionist)
 • Recrutarea, evaluarea, pregătirea și atestarea persoanelor care solicită să devină asistent maternal profesionist; monitorizarea asistenților maternali profesioniști și asigurarea formării lor permanente.
 • Realizarea unor programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea abilităților parentale ale familiilor substitutive aflate în evidența serviciului
 • Organizarea de grupuri de sprijin pentru părinți/familii substitutive.

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

17. Serviciul Monitorizare

şef serviciu: Anca Ianchiș (temporar) –  (monitorizare@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Monitorizare îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • Compartiment Monitorizare, analiza statistica si indicatori asistenta sociala
 • Compartiment prevenire marginalizare sociala si incluziune sociala
 • Secretariatul Comisiei pentru protectia copilului
 • Secretariatul Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

18. Serviciul Evaluare Complexă

şef serviciu: Julieta Gîrbacea – 0760.665874 (sec@dgaspcbv.ro)

 

Serviciul Evaluare Complexă îndeplinește următoarele atribuții principale:

 

 • Compartimentul Evaluare Complexă a Copilului
 • Compartimentul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției.

 

Centre si complexuri de servicii

(aflate in subordinea directorului general adjunct)

19. Complexul de Servicii Timiș

 

Șef complex:   Alina Bordea – 0730.223.768

Adresa:           Timişul de Sus, DN 1 nr. 3

Email:              timis.cia@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Timiș este un complex adresat persoanelor adulte cu dizabilități, având în structura sa două centre de îngrijire și asistență – C.I.A. Sf. Anton și C.I.A. Timișu de Sus.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Timiș: C.I.A. Sf. Anton, C.I.A. Timișu de Sus.

 

20. Complexul de Servicii Brădet

 

Șef complex:   Adrian Diac – 0723.832.987

Adresa:            Săcele-Brădet, Str. Barajului nr. 84

Email:              bradet@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Brădet este un complex adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități, având în structura sa Centrul de Plasament „Ghiocelul“, Locuința Protejată „Casa Chris“ și Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Brădet.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Brădet: CP Ghiocelul, LP Casa Chris, CRCH Brădet.

 

21. Complexul de Servicii de Recuperare Cristian

 

Șef complex:   Nicolae Ștefănescu – 0726.912.026

Adresa:            Brașov, str. Apullum nr. 3

Email:              csrcristian@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii de Recuperare Cristian este un complex adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități, având în structura sa Centrul de Zi pentru persoanele cu sindrom Down „Casa Soarelui“, Centrul de Recuperare „Micul Prinț“ și Echipa mobilă.

Aici puteți consulta ROF-urile CSR Cristian: CZ Casa Soarelui, CR Micul Prinț

 

22. Complexul de Servicii Piatra Craiului

 

Șef complex:   Monica Algasovschi – 0729.499.314

Adresa:            Brașov, str. Carierei nr. 121

Email:              piatracraiului@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii „Piatra Craiului“ este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități, având în structura sa trei case de tip familial: CTF „Casa Sf. Maria“ Brașov, CTF „Brebenel“ Râșnov și CTF „Bambi“ Zărnești.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Piatra Craiului: Bambi, Brebenel, Casa Sf. Maria

 

23. Complexul de Servicii Săcele

 

Șef complex:   Rodica Stoianovici – 0785.287.418

Adresa:            Săcele, Cart. Ștefan cel Mare f.n.

Email:              sacele@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Săcele este un complex adresat copiilor fără dizabilități, având în structura sa două case de tip familial (CTF „Chip“ și CTF „Dale“) și un centru maternal.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Săcele: Dale, Chip, Centru Maternal

 

24. Complexul de Servicii Tărlungeni

 

Șef complex:   Gabriela Burulean – 0752.235.788

Adresa:            Tărlungeni, str. Republicii nr. 158

Email:              tarlungeni@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Tărlungeni este un complex adresat copiilor fără dizabilități, având în structura sa trei case de tip familial (CTF „Lizuca“ Tărlungeni, CTF „Patrocle“ Tărlungeni și CTF „Buburuza“ Budila), un Centru Rezidențial pentru Tineri și un centru pentru violența domestică.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Tărlungeni: Lizuca, Patrocle, Buburuza, CRT, Centru Violență

 

25. Complexul de Servicii Hărman

 

Șef complex:   Milena Popa – 0721.212.600

Adresa:            Hărman, str. Gării nr. 499

Email:              harman@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Hărman este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități, având în structura sa patru case de tip familial (CTF „Sf. Patrick“ Hărman, CTF „Donald“ Hărman, CTF „Peter Pan“ Lunca Câlnicului și CTF „Greierașul“ Teliu) și o locuință protejată (L.P. „Casa Irlanda“ Hărman).

Aici puteți consulta ROF-urile CS Hărman: Sf. Patrick, Donald, Peter Pan, Greierașul, Casa Irlanda

 

26. Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea

 

Șef complex:   Mirela Lăcătușu – 0722.956.459

Adresa:            Codlea, str. Carpați nr. 23

Email:              magura@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități, având în structura sa: Centrul de Reabilitare Școlară „Albina“, Centrul pentru Copiii cu Handicap Sever „Speranța“, Centrul de plasament „Aurora“, Centrul de plasament „Alice“, Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino“ și compartimentul „Telefonul Copilului“.

Aici puteți consulta ROF-urile CS „Măgura“ Codlea: Albina, Aurora, Alice, Speranța, Domino

 

27. Complexul de Servicii Făgăraș

 

Șef complex:   Cerasela Dogaru – 0730.040.315

Adresa:            Făgăraș, str. Combinatului nr. 8

Email:              fagaras@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Făgăraș este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități, având în structura sa Centrul de plasament „Casa Maria“ și Centrul de Reabilitare Școlară „Floare de Colț“.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Făgăraș: Casa Maria, Floare de Colț

 

28. Centrul „Sfântul Stelian“ Ghimbav

 

Șef centru:       Irina Durnă – 0785.287.416

Adresa:            Ghimbav, str. Calea Făgărașului nr. 16

Email:              sfstelian@dgaspcbv.ro

Centrul „Sf. Stelian“ este un centru adresat copiilor care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal.

Aici puteți consulta ROF-ul Centrului Sf Stelian.

 

29. Centrul de Plasament Dacia

 

Șef centru:       Ioan Polexa – 0721.234.693

Adresa:            Dacia, str. Libertății nr. 221

Email:              dacia@dgaspcbv.ro

Centrul de plasament Dacia este un centru adresat copiilor fără dizabilități.

Aici puteți consulta ROF-ul C.P. Dacia.

 

30. Centrul de Plasament „Casa Ioana“ Rupea

 

Șef centru:       Eleonora Chioreanu – 0721.234.684

Adresa:            Rupea, str. Republicii nr. 173

Email:              casaioana@dgaspcbv.ro

Centrul de plasament „Casa Ioana“ este un centru adresat copiilor fără dizabilități.

Aici puteți consulta ROF-ul C.P. Rupea.

 

31. Centrul de Plasament „Azur“ Victoria

 

Șef centru:       Viorica Harcu – 0268.241.354

Adresa:            Victoria, str. Policlinicii nr. 12

Email:              azur@dgaspcbv.ro

Centrul de plasament „Azur“ Victoria este un centru adresat copiilor cu și fără dizabilități.

Aici puteți consulta ROF-ul C.P. Azur.

 

32. Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ Victoria

 

Șef centru:       Bogdan Opriș – 0268.241.363

Adresa:            Victoria, str. Policlinicii nr. 12

Email:              castanul@dgaspcbv.ro

Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ este un centru adresat persoanelor vârstnice.

 

33. Centrul de zi „Rază de lumină“ Brașov

 

Șef centru:       Nicolae Ștefănescu – 0730.555.669

Adresa:            Brașov, str. Mărășești nr. 2A

Email:              razadelumina@dgaspcbv.ro

Centrul de zi „Rază de lumină“ este un centru adresat copiilor cu deficiențe de vedere.

Aici puteți consulta ROF-ul C.Z. „Rază de lumină“.

 

34. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap „Canaan“ Șercaia

 

Șef centru:       Mădălina Gheorghe – 0736.649.779

Adresa:            Șercaia, str. Părăului nr. 169

Email:              canaansercaia@gmail.com

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Canaan“ este un centru adresat persoanelor adulte cu dizabilități.

Telefon: 0268.417.100

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.