Organizare

Organigrama DGASPC Brașov

Organigramă 2020 – martie

Organigramă 2019 – decembrie

Organigramă 2019 – iunie

Organigramă 2019 – martie

Organigramă 2018

Organigramă 2017

Servicii

Serviciile funcționale ale Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov sunt structurate pe șase componente :

A. Servicii Comune

B. Direcția Asistență Socială Protecția Copilului

C. Direcția Asistență Socială Persoane Adulte

D. Direcția Tehnico-Administrativă

E. Direcția Economică

F. Centre si complexuri de servicii

 

 

Servicii Comune

(Servicii aflate în subordinea directorului general)

 

 1. Serviciul Juridic-Contencios

şef serviciu: Krisztina Bathori – 0730.555.670 (juridic@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Serviciul Juridic-Contencios îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • reprezintă Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Comisia pentru Protecţia Copilului Braşov şi Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov ,  în faţa instanţelor judecătoreşti de orice grad şi a altor organe de jurisdicţie, a organelor de urmărire penală, a notarilor publici, precum şi în raporturile cu alte persoane fizice şi juridice, pe bază de delegaţie;
 • avizează pentru legalitate actele cu caracter juridic emise  de D.G.A.S.P.C. Braşov şi repartizate de Directorul General;
 • reprezintă în contencios administrativ Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, Comisia pentru Protecţia Copilului Braşov şi Comisia  de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Braşov  pe bază de mandat;
 • sesizează instanţa judecătorească competentă pentru instituirea,modificarea sau încetarea măsurilor de protecţie specială,instituirea tutelei sau  decăderea din drepturile părinteşti, înregistrarea tardivă a naşterii, adopţie şi alte acţiuni prevăzute de legislaţia în vigoare, în baza rapoartelor /referatelor de specialitate intocmite de serviciile care instrumentează dosarele respective şi aprobate de Directorul General şi urmăreşte cazul până la rezolvarea acestuia;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 45-46)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

2. Serviciul Managementul Resurselor Umane

şef serviciu: Raluca Hașu – 0755.063.381 (ru@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Serviciul Managementul Resurselor Umane are următoarele atribuţii principale:

 • Elaboreaza organigrama si statul de functii pentru aparatul propriu al D.G.A.S.P.C Brasov si reactualizeaza baza de date în functie de modificarile aparute în structura lor (angajari, plecari, modificari ale sporului de vechime, indexari) si le supune spre aprobare;
 • Raspunde de aplicarea legislatiei muncii privind aplicarea formelor de salarizare, de stabilire a salariului, a indemnizatiei de conducere, a sporului de vechime si a altor drepturi de personal;
 • Întocmeste referatul pentru reintegrarea în munca a persoanelor care au beneficiat de concediu pentru îngrijirea copiilor în vârsta de pâna la doi sau trei ani dupa caz, in urma  evaluarii cunostintelor desfasurat conform prevederilor legale in vigoare;
 • Anual/trimestrial  întocmeste planul de ocupare a functiilor publice;
 • Anual întocmeste lucrarile privind numarul maxim de posturi pentru fiecare clasa, în raport cu efectivul total al functionarilor publici din cadrul D.G.A.S.P.C Brasov si le transmite ANFP;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 46-49)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

3. Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii publice și Evaluare Inițială

şef serviciu: Lidia Mailat – 0721.234.689 (presa@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

              str. Apullum nr. 3, Brașov

Serviciul Comunicare, Registratură, Relaţii publice și Evaluare Inițială îndeplineşte următoarele atribuţii:

 • primeşte, înregistrează şi transmite conducerii instituţiei corespondenţa şi, ulterior, serviciilor, birourilor de specialitate din cadrul DGASPC actele repartizate de  către conducerea instituţiei;
 • distribuie solicitanţilor documentele întocmite şi semnate ;
 • participă la audienţe, la solicitarea conducerii instituţiei si completează registrul de audienţe;
 • asigură activitatea de relaţii cu publicul, prin informarea petenţilor referitoare la atribuţiile şi competenţa seviciilor din cadrul DGASPC, precum şi la programul de lucru al acestora;
 • furnizează publicului informaţii primare cu privire la legislaţia în vigoare în domeniul asistenţei sociale;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 53-55)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

4. Compartiment Audit 

coordonator compartiment: Gheorghe Găitan – (audit@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Compartimentul Audit are următoarele atribuţii:

 • elaboreaza norme metodologice specifice activităţii de audit din cadrul directiei cu avizul Consiliului Judetean Brasov;
 • elaboreaza proiectul planului anual de audit public intern şi îl supune aprobării directorului general;
 • efectueaza activitati de audit public intern, în conformitate cu planul anual aprobat, pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale directiei sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate;
 • efectuează şi misiuni de audit care nu au fost incluse în planul anual aprobat ;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 55)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

5. Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG

şef serviciu: Monica Pescaru – 0731.311.861 (mcsp@dgaspcbv.ro)

Serviciul Managementul Calității, Strategii, Programe, Proiecte și Relația cu ONG îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • participa la coordonarea, proiectarea, documentarea, implementarea, mentinerea si îmbunatatirea Sistemului de Management Integrat, în concordanta cu cerintele standardelor de referinta SR ISO 9000/2006, 9001/2008 si 14001/2005 si cu obiectivele stabilite de conducerea Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov;
 • raportează Reprezentantului managementului pentru Sistemul de Management Integrat calitate-mediu şi conducerii Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Braşov despre funcţionarea Sistemului de Management Integrat  şi despre necesităţile de îmbunătăţire a acestuia;
 • se asigura ca în interiorul Directiei Generale de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Brasov cerintele clientilor privind Sistemului de Management Integrat sunt cunoscute de personalul implicat în prestarea serviciilor;
 • asigura elaborarea si actualizarea Manualul Sistemului Integrat, Procedurile de Sistem, Procedurile de Proces, Procedurile Operationale  si Instructiunile de Lucru in colaborare cu serviciile de resort;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 49-53)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6. Compartimentul Expert în Egalitatea de Șanse

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Compartimentul Expert în Egalitatea de Șanse îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • Analizează contextul de apariție și evoluție a fenomenului de discriminare de gen;
 • Formulează recomandări/observații/propuneri în vederea prevenirii, gestionării, remedierii contextului de risc ce ar putea conduce la încălcarea principiului egalității de șanse între femei și bărbați;
 • Propune măsuri privind asigurarea egalității de șanse între femei și bărbați

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 55-56)

 

Direcția Asistență Socială Protecția Copilului 

(Servicii aflate în subordinea directorul general adjunct DPC)

 

7. Biroul de Intervenție în regim de urgență în asistență socială 

şef birou: Claudia Apopei – 0723.355.837 (urgenta@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Biroul de Intervenție în regim de urgență în asistență socială și telefonul de urgență îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • intervine în echipă
 • preia solicitările indiferent de modalitățile de apariție sau sursă – telefonic, poștă, email, prezentarea persoanelor la sediul Direcției, prin referire de la alte servicii, persoane, instituții, autosesizări;
 • asigură intervenția în regim de urgență prin deplasarea în teren, în situații ce pun în pericol iminent viața copilului sau a persoanei adulte
 • preia, înregistrează, verifică și repartizează fiecare solicitare primită la Telefonul de urgență, atât în cazurile de copii cât și de adulți, asigurând intrarea în sistem dacă este de competența Direcției și repartizează cazul spre referire spre alte sisteme conexe dacă nu intră în sfera de competență a Direcției.

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 26-28)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

8. Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial

şef serviciu: Gabriela Moraru – 0728.909.309 (smc1@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Serviciul Management de Caz Copii Rezidențial îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • efectuează evaluarea detaliată a situației copilului, în vederea acordării serviciilor sociale adecvate;
 • furnizează servicii și intervenții pentru copil, familie, reprezentant legal și alte persoane importante pentru copil;
 • dezvoltă relațiile cu comunitatea și cu alte instituții publice sau organizații ce pot sprijini copii;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 29-30)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

9. Serviciul Management de Caz Alternative Familiale

şef serviciu: Alina Tudorică – 0729.499.317 (smc3@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Serviciul Management de Caz Alternative Familiale îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • Alternativă de tip familial pentru copiii aflați în dificultate (plasamente simple la familii/persoane și plasamente la asistent maternal profesionist)
 • Recrutarea, evaluarea, pregătirea și atestarea persoanelor care solicită să devină asistent maternal profesionist; monitorizarea asistenților maternali profesioniști și asigurarea formării lor permanente.
 • Realizarea unor programe de sprijin și educație parentală pentru formarea și dezvoltarea abilităților parentale ale familiilor substitutive aflate în evidența serviciului
 • Organizarea de grupuri de sprijin pentru părinți/familii substitutive.

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 30-31)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

10. Biroul Monitorizare, Analiză statistică, Indicatori asistență socială și incluziune socială

şef birou: Daniela Luca  – 0723.689.961  (monitorizare@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Apullum nr. 3, Brașov

Biroul Monitorizare, Analiză statistică, Indicatori asistență socială și incluziune socială îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • întocmește rapoarte privind activitatea în domeniul protecției copilului și a persoanei adulte;
 • pune la dispoziția conducerii DGASPC Brașov date și informații statistice referitoare la sistemul de protecție în vederea elaborării de rapoarte, analize, strategii și proiecte;
 • realizează și actualizează permanent bazele de date specifice
 • întocmește situații statistice referitoare la copiii aflați în dificultate sau alte categorii de copii de pe teritoriul județului Brașov
 • centralizează informațiile referitoare la implementarea strategiilor și politicilor în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap sau alte persoane aflate în nevoie

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 24-26)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

11. Biroul Adopții

şef birou: Daniela Pescaru – 0721.234.698 (adoptii@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Biroul Adopții îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • oferă persoanei / familiei care îşi exprimă intenţia de a adopta informaţii complete despre etapele procedurii de adoptie internă, procedura de atestare, pregătire, precum şi despre serviciile de sprijin existente
 • asigură evaluarea socială şi psihologică familiei / persoanei care doreşte să adopte şi întocmeşte rapoartele prevăzute de legislaţie
 • asigură consilierea persoanelor / familiilor potenţial adoptatoare şi organizează programe de pregătire pentru acestea în vederea asumării în cunoştinţă de cauză a rolului de părinte
 • asigura consilierea/informarea familiilor / persoanelor atestate care au refuzat de 5 ori continuarea procedurii practice , referitor la caracteristicile copiilor adoptabili din Romania si motivatia refuzului.

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 32-33)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

12. Compartimentul de Evaluare Complexă Copii

Sediu:   str. Apullum nr. 3, Brașov

Compartimentul de Evaluare Complexă Copii îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a copilului cu dizabilități în vederea încadrării, respectiv reîncadrării în gard de handicap
 • contribuie la întocmirea, de către managerul de caz a proiectului planului de abilitare-reabilitare pentru copiii cu dizabilități din familie pentru care se solicită încadrare

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 33-34)

 

Direcția Asistență Socială Persoane Adulte

(Servicii aflate în subordinea directorului general adjunct DPA)

 

13. Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap

şef serviciu: Banea Carmen –  (temporar) (sec@dgaspcbv.ro)

Sediu: str. Apullum nr. 3, Brașov

Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • efectuează evaluarea/reevaluarea complexă a adultului cu  handicap, la sediul propriu sau la domiciliul acestuia, conform legii
 • recomandă încadrarea, neîncadrarea, respectiv menținerea încadrării în grad și tip de handicap a unei persoane
 • avizează planul individual de servicii al persoanei cu handicap
 • recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, conform legii

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției(pag. 35-36)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

14. Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale

șef birou: Cristina Simion – 0721.234.701 (smc2@dgaspcbv.ro)

Sediu: str. Iuliu Maniu nr. 6

Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale are în subordine:

a) compartimentul Management de caz persoane adulte fără dizabilități

b) compartimentul Management de caz persoane adulte cu dizabilități

c) compartimentul Management de caz persoane vârstnice

d) compartimentul Management de caz violență domestică

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției(pag. 35-36)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

15. Secretariat Comisie de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap

Sediu: str. Apullum nr. 3

Secretariatul Comisiei de Evaluare Persoane Adulte cu Handicap îndeplinește în principal următoarele atribuții:

 • Preia dosarele întocmite de Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap, împreună cu propunerea de încadrare și de atestare a asistentului personal profesionist
 • asigură trimiterea dosarelor la Comisie, însoțite de raportul de evaluare complexă cu propunerea de încadrare în grad de handicap
 • redactează certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională, conform legislației în vigoare

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției(pag. 38-39)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

16. Compartiment Prevenire Marginalizare Socială

Sediu: str. Apullum nr. 3

Compartimentul Prevenire Marginalizare Socială îndeplinește în principal următoarele atribuții:

 • monitorizează aplicarea măsurilor privind prevenirea marginalizării sociale la nivel județean
 • desfășoară activități pentru promovarea unei imagini pozitive a beneficiarilor
 • dezvoltă un sistem de informație și consultanță accesibil persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției(pag. 38)

 

Direcția Tehnico-Administrativă

(Servicii aflate în subordinea directorul general adjunct tehnic)

17. Serviciul Achiziţii publice

şef serviciu: Mircea Barbu –  0755.063.380 (achizitii@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Serviciul Achiziţii Publice îndeplineşte următoarele atribuţii principale:

 • întocmește programul anual al achizițiilor publice pe baza necesităților obiective de produse, de lucrări și de servicii și a priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;
 • contribuie la întocmirea listei de investiţii pentru activitatea proprie a Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi pentru centrele de plasament, a caselor de tip familial, în privinţa reparaţiilor curente şi capitale si întocmește programul anual al investițiilor pe baza necesităților obiective și priorităților comunicate de celelalte compartimente din cadrul D.G.A.S.P.C. Brașov;
 • întocmeşte rapoarte cu privire la necesarul de dotări, lucrări şi servicii pentru fiecare centru, le evaluează şi propune conducerii stabilirea listei cu achiziţii prioritare;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 42)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18. Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Compartimentul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic și Aprovizionare îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • asigura transportul cu autovehiculele din dotarea Directiei
 • are obligatia de a asigura transportul copiilor din cadrul centrelor de plasament/casele de tip familial/centre de zi, aflate in subordinea D.G.A.S.P.C. Brasov, cu ocazia deplasarilor acestora in excursii, manifestari cu caracter cultural, sportiv, etc
 • are obligatia sa mentina cladirile Directiei intr-o stare corespunzatoare. Prin personalul desemnat verifica integritatea structurii cladirilor si a instalatiilor aferente (instalatia termica, instalatiile sanitare, instalatiile electrice), informand conducerea despre eventualele situatii de urgenta;
 • asigura curatenia in cladirile Directiei precum si ale centrului de pe Strada Apullum nr.3 Brasov, in curti si pe trotoare prin intermediul ingrijitorilor de curatenie precum si al portarilor de serviciu

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 43-44)

 

Direcția Economică

(Servicii aflate în subordinea directorul general adjunct economic)

 

19. Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare bugetară și Management financiar

şef serviciu: Manuela Tomulescu – 0723.690.231 (contatomulescumanuela@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Iuliu Maniu nr. 6, Brașov

Serviciul Contabilitate, Salarizare, Planificare bugetară și Management financiar îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • raspunde de organizarea şi conducerea contabilitatii DGASPC Brasov potrivit normelor legale în vigoare, prin utilizarea unui plan de conturi specific şi a unei evidenţe contabile adaptate la particularităţile impuse de natura obiectului de activitate;
 • efectueaza înregistrarea cronologică şi sistematică a tuturor operaţiunilor patrimoniale, pe baza actelor justificative în conturile corespondente conform Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, modificată şi completată prin O.G. nr. 61/2001;
 • întocmeşte, lunar, trimestrial şi anual, situaţiile financiare centralizate care se depun la organul ierarhic superior, situaţii care se compun din bilanţ, cont de execuţie bugetară şi anexe cu respectarea termenelor transmise pentru depunere de catre ordonatorul principal de credite;
 • raspunde de organizarea şi efectuarea la timp a operaţiunile de inventariere pentru valorilor materiale, băneşti şi decontările de la bugetul propriu, precum şi valorificarea acestora;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 39-41)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

20. Serviciul Evidență și Stabilire Beneficii de Asistență Socială

şef serviciu: Cristina Beldie – 0720.100.134 (serviciulplati@dgaspcbv.ro)

Sediu:   str. Apullum nr. 3, Brașov

Serviciul Evidență și Stabilire Beneficii de Asistență Socială îndeplinește următoarele atribuții principale:

 • Raspunde si realizeaza documentatia cu privire la acordarea facilitatilor si drepturilor financiare conform legislatiei în vigoare, pentru beneficiarii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ;
 • Efectueaza operatiile de prelungire sau de sistare a acestora în baza certificatelor de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, sau a altor acte ;
 • Efectueaza operatiunile privind sistarea drepturilor si facilitatilor persoanelor care nu mai beneficiaza de acestea, conform legii ;
 • Administreaza si raspunde  de baza de date privind drepturile si facilitatile acordate persoanelor cu handicap;

Pentru atribuțiile complete vizualizați ROF-ul instituției. (pag. 41-42)

Centre si complexuri de servicii

(aflate in subordinea directorilor generali adjuncți)

20. Complexul de Servicii Timiș

Șef complex:   Alina Bordea – 0730.223.768

Adresa:           Timişul de Sus, DN 1 nr. 3

Email:              timis.cia@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Timiș este un complex adresat persoanelor adulte cu dizabilități, având în structura sa două centre de îngrijire și asistență – C.I.A. Sf. Anton și C.I.A. Timișu de Sus.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Timiș: C.I.A. Sf. Anton, C.I.A. Timișu de Sus.

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

21. Complexul de Servicii Brădet

Șef complex:   Adrian Diac – 0723.832.987

Adresa:            Săcele-Brădet, Str. Barajului nr. 84, tel. 0368/006443

Email:              bradet@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Brădet este un complex adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități, având în structura sa Centrul de Plasament „Ghiocelul“, Casa de tip Familial „Gabriela“, Locuința Protejată „Casa Chris“ și Centrul de Recuperare pentru Copilul cu Handicap Brădet.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Brădet: CP Ghiocelul, CTF Gabriela, LP Casa Chris, CRCH Brădet.

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

22. Complexul de Servicii Cristian

Șef complex:   Irina Durnă – 0785.287.416

Adresa:            Brașov, str. Apullum nr. 3

Email:              csrcristian@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Cristian este un complex adresat copiilor și tinerilor cu dizabilități, având în structura sa Centrul de Zi „Casa Soarelui“, Centrul de Recuperare „Micul Prinț“ și Echipa mobilă, Centrul de zi pentru copii cu dizabilități „Rază de lumină“ și serviciul social Telefonul Copilului.

Aici puteți consulta ROF-urile CSR Cristian: CZ Casa Soarelui, CR Micul Prinț+ Echipa MobilăC.Z. „Rază de lumină“, Telefonul Copilului

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

23. Complexul de Servicii Piatra Craiului

Șef complex:   Monica Algasovschi – 0729.499.314

Adresa:            Brașov, str. Carierei nr. 121

Email:              piatracraiului@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii „Piatra Craiului“ este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități și tinerilor cu dizabilități, având în structura sa trei case de tip familial (CTF „Casa Sf. Maria“ Brașov, CTF „Brebenel“ Râșnov și CTF „Bambi“ Zărnești) și două locuințe protejate (LP „Sf. Patrick“ Hărman și LP „Casa Irlanda“ Hărman).

Aici puteți consulta ROF-urile CS Piatra Craiului: Bambi, Brebenel, Casa Sf. MariaSf. PatrickCasa Irlanda

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

24. Complexul de Servicii Săcele

Șef complex:   Rodica Stoianovici – 0785.287.418

Adresa:            Săcele, Cart. Ștefan cel Mare f.n.

Email:              sacele@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Săcele este un complex adresat copiilor fără dizabilități, având în structura sa patru case de tip familial (CTF „Chip“ și CTF „Dale“ în Săcele, CTF „Donald“ Hărman și CTF „Peter Pan“ Lunca Câlnicului) și un centru maternal.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Săcele: Dale, Chip, Centru MaternalDonaldPeter Pan

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

25. Complexul de Servicii Tărlungeni

Șef complex:   Gabriela Burulean – 0729.499.313

Adresa:            Tărlungeni, str. Republicii nr. 158

Email:              tarlungeni@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Tărlungeni este un complex adresat copiilor și tinerilor, având în structura sa cinci case de tip familial (CTF „Lizuca“ Tărlungeni, CTF „Patrocle“ Tărlungeni, CTF „Daniel“ Tărlungeni, CTF „Greierașul“ Teliu și CTF „Buburuza“ Budila) și o locuință protejată (L.P. „Casa Adrian“ Tărlungeni).

Aici puteți consulta ROF-urile CS Tărlungeni: Lizuca, Patrocle, Buburuza,  Greierașul, Daniel, Casa Adrian

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

26. Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea

Șef complex:   Mirela Lăcătușu – 0722.956.459

Adresa:            Codlea, str. Carpați nr. 23

Email:              magura@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii „Măgura“ Codlea este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități, având în structura sa: Centrul de Plasament pentru Copilul cu Handicap „Speranța“, Centrul de Plasament „Alice“, Centrul de Primire în Regim de Urgență „Domino“, Centrul de Primire în Regim de Urgență pentru Victimele Violenței Domestice și Locuința Protejată Venus.

Aici puteți consulta ROF-urile CS „Măgura“ Codlea: Alice, Speranța, CPRU Domino, CPRU Violență Domestică

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

27. Complexul de Servicii Făgăraș

Șef complex:   Cerasela Dogaru – 0730.040.315

Adresa:            Făgăraș, str. Combinatului nr. 8

Email:              fagaras@dgaspcbv.ro

Complexul de Servicii Făgăraș este un complex adresat copiilor cu sau fără dizabilități, având în structura sa Centrul de plasament „Casa Maria“ și Centrul de Plasament „Floare de Colț“.

Aici puteți consulta ROF-urile CS Făgăraș: Casa Maria, Floare de Colț

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

28. Centrul de Plasament „Sfântul Stelian“ Ghimbav

Șef centru:       Daniela Zavastin – 0728.464.641

Adresa:            Ghimbav, str. Calea Făgărașului nr. 16

Email:              sfstelian@dgaspcbv.ro

Centrul de Plasament „Sf. Stelian“ este un centru adresat copiilor care săvârșesc fapte penale și nu răspund penal.

Aici puteți consulta ROF-ul Centrului Sf Stelian.

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

29. Centrul de Plasament Dacia

Șef centru:       Ioan Polexa – 0721.234.693

Adresa:            Dacia, str. Libertății nr. 221

Email:              dacia@dgaspcbv.ro

Centrul de plasament Dacia este un centru adresat copiilor fără dizabilități.

Aici puteți consulta ROF-ul C.P. Dacia.

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

30. Centrul de Plasament „Casa Ioana“ Rupea

Șef centru:       Eleonora Chioreanu – 0721.234.684

Adresa:            Rupea, str. Republicii nr. 173

Email:              casaioana@dgaspcbv.ro

Centrul de plasament „Casa Ioana“ este un centru adresat copiilor fără dizabilități.

Aici puteți consulta ROF-ul C.P. Rupea.

Raport activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

31. Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe“ Victoria

Șef centru:       Janos Szekeres – 0721.234.705

Adresa:            Victoria, str. Policlinicii nr. 12

Email:              azur@dgaspcbv.ro

Centrul de Îngrijire și Asistență „Sf. Gheorghe“ Victoria este un centru adresat adulților cu dizabilități.

Aici puteți consulta ROF-ul CIA Sf. Gheorghe

Raport activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

32. Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Handicap „Canaan“ Șercaia (cu personalitate juridică)

Șef centru:       Mădălina Gheorghe – 0736.649.779

Adresa:            Șercaia, str. Părăului nr. 169

Email:              canaansercaia@gmail.com

Centrul de Recuperare și Reabilitare pentru Persoane cu Handicap „Canaan“ este un centru adresat persoanelor adulte cu dizabilități, cu personalitate juridică.

Raport de activitate 2019

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

33. Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ Victoria (cu personalitate juridică)

Șef centru:       Sorin Geczi – 0268.241.363

Adresa:            Victoria, str. Policlinicii nr. 12

Email:              castanul@dgaspcbv.ro

Centrul pentru Persoane Vârstnice „Castanul“ este un centru adresat persoanelor vârstnice, și are personalitate juridică.

Raport de activitate 2019

Telefon: 0268.983 - TELEFONUL COPILULUI

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.