Informatii publice

Cadrul legislativ privind accesul la informațiile de interes public

 

Interpretarea prevederilor Legii 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, nu trebuie făcută stricto sensu, ci coroborată cu prevederile altor acte normative în vigoare care impun respectarea principiului confidențialității, în tot sau în parte, a unor documente și informații, așa cum stabilește însuși Guvernul României prin Memorandumul cu tema „Creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public“ aprobat în ședința de Guvern din 02.03.2016.

Memorandumul, aplicabil în mod obligatoriu pentru „ministerele și celelalte autorități ale administrației publice centrale, companiile, agențiile și alte instituții din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea acestora, precum și instituțiile prefectului“ (capitolul II – Obiective), dar fără a limita la acestea, menționează în chiar debutul său (capitolul I – Context) faptul că „acest memorandum stimulează o abordare proactivă a domeniului transparenței de către autoritățile publice, fără a avea un impact asupra legislației și practicilor actuale privind protecția datelor cu caracter personal, documentelor clasificate, respectiv secretelor comerciale“.

Și continuă, arătând că „Legea nr. 544/2001 privind accesul la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare și normele de aplicare aprobate prin H.G nr. 123/2002 (modificate și completate prin HG 478/2016), reprezintă un instrument juridic fundamental în practicarea unei guvernări deschise, eficienta aplicare a acestui act normativ, alături de alte prevederi legale complementare menționate în acte normative precum, Legea nr. 176/2010 privind integritatea in exercitarea functiilor și demnităților publice, Legea nr. 233 din 2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activitatii de solutionare a petitiilor, Legea nr. 16/1996 – Legea Arhivelor nationale, Legea nr.109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, completată și modificată prin Legea nr. 299/2015, HG nr. 1480/2008 privind implementarea domeniului de internet gov.ro la nivelul administratiei publice, sprijinind în mod direct transparența instituțională la toate nivelurile“.

Astfel, în conformitate cu prevederile Legii 109/2007 privind reutilizarea informațiilor din instituțiile publice, (completată și modificată prin Legea nr. 299/2015), lege ce transpune Directiva nr. 2003/98/CE privind reutilizarea informaţiilor din sectorul public, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L345 din 31 decembrie 2003, „scopul prezentei legi îl reprezintă reglementarea condiţiilor publicării şi reutilizării informaţiilor existente în instituţiile publice, inclusiv în vederea creării unor noi produse şi servicii informaţionale“ (art.1).

De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 3 din legea sus-amintită, „Prezenta lege nu se aplică următoarelor tipuri de documente:

c) documentele prevăzute la art. 12 (1) din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi documentele la care accesul publicului este exclus sau restrâns, conform legii, inclusiv din motive care privesc caracterul personal al datelor şi părţilor din documente accesibile în temeiul respectivelor regimuri care conţin date cu caracter personal a căror reutilizare a fost definită prin lege ca fiind incompatibilă cu legislaţia privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi din motive care ţin de confidenţialitatea şi protecţia datelor statistice, definită conform legii, precum şi cele referitoare la secretul comercial;

g) documentele în privinţa cărora persoanele fizice sau juridice trebuie să facă dovada unui interes legitim în vederea obţinerii accesului la acele documente, în condiţiile legii.

h) documentele la care accesul este restrâns expres în condiţiile legii, inclusiv cazurile în care cetăţenii sau întreprinderile trebuie să facă dovada unui interes special pentru a obţine accesul la documente;“

Pentru a nu lăsa loc de interpretare, legiuitorul a precizat, în art. 4 din lege, și care sunt semnificațiile termenilor şi expresiilor utilizate în cadrul actului normativ. Astfel, în accepțiunea Legii 109/2007, completată și modificată, prin instituție publică se înțelege „1. oricare autoritate a administraţiei publice centrale sau locale; 2. oricare instituţie publică, de interes general sau local, autonomă ori aflată în subordinea sau sub controlul unei autorităţi publice“ (lit.a), prin document se înțelege „orice conţinut informaţional sau orice parte a unui asemenea conţinut, indiferent de forma de stocare a datelor“ (lit. b), iar prin reutilizare, „folosirea de către persoane fizice sau juridice, în scop comercial sau necomercial, a documentelor deţinute de instituţiile publice“ (lit. c).

Responsabil aplicare Lege 544/2001

Mailat Radu

Telefon: 0268.417.100

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.