Contact

Activitatea de lucru cu publicul la nivelul DGASPC Brașov se va desfășura după următorul program:

  • luni-joi între orele 08.00-16.30
  • vineri între orele 08.00-14.00

Instituțiile și autoritățile publice, alte persoane juridice de drept public și privat, precum și persoanele fizice sunt încurajate să utilizeze în continuare, cu precădere, mijloacele de comunicare la distanță (email sau curier/poștă).

Adresa de email unde pot fi transmise petițiile dumneavoastră este: office@dgaspcbv.ro


CONTACT

Nr. crt Serviciu/birou/ compartiment Atribuții pe scurt Telefon Interior Email Mobil
Fax sediu Iuliu Maniu nr. 6: 0268.411124, 0268.417100 (tasta 4) - -
Fax sediu Apullum nr. 3 (pentru persoane du dizabilități): 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 8) - -
1 Serviciul Evidență și Stabilire Beneficii de Asistență Socială acordarea facilităților și drepturilor pentru beneficiarii de certificate de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap (bilete gratuite, roviniete, legitimații de transport, dispozitive asistive, dobânzi subvenționate etc) Eliberări bilete și legitimații: 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 4) serviciulplati@dgaspcbv.ro 0720100134
Eliberări roviniete: 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 5)
Plată indemnizație, dobânzi, dispozitive: 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 1)
2 Serviciul Evaluare Complexă Persoane Adulte cu Handicap efectuează evaluarea sau reevaluarea a adultului cu handicap; recomandă încadrarea, neîncadrarea, respectiv menținerea încadrării în grad și tip de handicap a unei persoane; recomandă măsurile de protecție a adultului cu handicap, conform legii 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 3) sec@dgaspcbv.ro sau sec.adulti.brasov@dgaspcbv.ro (pentru transmitere dosare evaluare în format electronic) 0755063375
3 Compartimentul Evaluare Complexă Copii efectuează evaluarea sau reevaluarea a copilului cu handicap; recomandă încadrarea, neîncadrarea, respectiv menținerea încadrării în grad și tip de handicap a copilului; recomandă măsurile de protecție a copilului cu handicap, conform legii 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 2 și apoi tasta 3) ev.compcopii@dgaspcbv.ro sau sec.copii.brasov@dgaspcbv.ro (pentru transmitere dosare evaluare în format electronic)
4 Serviciul Comunicare, Registratură, Relații publice și Evaluare Inițială asigură activitatea de relații cu publicul Ghișeu informații sediu Iuliu Maniu nr. 6: 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 7) relatiipublice@dgaspcbv.ro 0755063382
Ghișeu informații sediu Apullum nr. 3 (persoane cu dizabilități): 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 7)
înregistrează corespondența instituției Registratură sediu Iuliu Maniu nr. 6: 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 4)
Registratură sediu Apullum nr. 3 (persoane cu dizabilități): 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 8)
asigură activitatea de relații cu mass-media Secretariat și programare audiențe: 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 5) office@dgaspcbv.ro
Purtător de cuvânt: 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 7) presa@dgaspcbv.ro 0721234689
5 Biroul Intervenție în Regim de Urgență asigură intervenția în regim de urgență în situații ce pun în pericol iminent viața copilului sau a persoanei adulte: asigură activități de prevenire a abandonului minorilor în unitățile sanitare 0268.417.100 (tasta 1 și apoi tasta 2) urgenta@dgaspcbv.ro 0723355837
6 Biroul Management de Caz Adulți și Monitorizare Servicii Sociale asigură intervenția în situații de violență în familie; sigură intervenția în cazul persoanelor adulte 0268.417.100 (tasta 3 și apoi tasta 0) bmca@dgaspcbv.ro 0721234701
7 Secretariat Comisii - Protecția Copilului și Evaluare Persoane Adulte cu Handicap redactează certificatele de încadrare în grad de handicap și certificatele de orientare profesională pentru adulți; redactează certificatele de încadrare în grad de handicap pentru copii; transmite certificatele către beneficiari 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 2) secretariatadulti@dgaspcbv.ro -
8 Birou Monitorizare, Analiză Statistică, Indicatori asistență socială și Prevenire Marginalizare Socială redactează acordurile pentru persoanele încadrate în gradul grav cu însoțitor Acorduri 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 2 și apoi tasta 2) monitorizare@dgaspcbv.ro 0723698961
0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 1 și apoi tasta 8)
întocmește situații statistice referitoare la copiii aflați în dificultate sau alte categorii de copii de pe teritoriul județului Brașov Monitorizare
centralizează informațiile referitoare la implementarea strategiilor și politicilor în domeniul protecției speciale a persoanelor cu handicap sau alte persoane aflate în nevoie
asigură activitatea de coor-donare a voluntarilor și a sta-giilor de practică Voluntari
9 Birou Adopții asigură managementul procesului de adopție 0268.417100 (tasta 1 și apoi tasta 1) adoptii@dgaspcbv.ro 0721234698
10 Biroul Evaluare, Formare și Monitorizare PFAMP asigură serviciile de manage-ment de caz pentru copiii cu măsură de plasament la asistenți maternali, precum și evaluarea, formarea și atestarea asis-tenților maternali profesioniști Asistență maternală 0268.417100 (tasta 1 și apoi tasta 5) smc3@dgaspcbv.ro 0729499317
11 Serviciul Management de Caz asigură serviciile de manage-ment de caz pentru copiii cu măsură de plasament în familie sau la asistent maternal Plasamente la servicii de tip familial 0268.417100 (tasta 1 și apoi tasta 6) smc1@dgaspcbv.ro 0728909309
asigură serviciile de manage-ment de caz pentru copiii cu măsură de plasament în cen-trele rezidențiale Plasamente la servicii de tip rezidențial (tasta 1 și apoi tasta 3)
12 Serviciul Managementul Calității, Strategii, Proiecte, Programe asigură identificarea surselor de finanțare externă, scrierea, depunerea și implementarea proiectelor din fonduri nerambursabile 0268.474.348, 0268.428616, 0268.414032 (tasta 3) mcsp@dgaspcbv.ro 0731311861
asigură secretariatul Comisiei de Monitorizare a Sistemului de Control Intern Managerial
monitorizează activitatea de licențiere a serviciilor sociale
13 Serviciul Managementul Resurselor Umane asigură activitatea de manage-ment a resurselor umane la nivelul DGASPC Brașov (concursuri angajare, concursuri promovare, consiliere etică, perfecționare profesională, stabilire drepturi salariale etc) 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 1) ru@dgaspcbv.ro 0755063381
14 Serviciul Juridic-Contencios reprezintă DGASPC Brașov în fața instanțelor judecătorești 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 3) juridic@dgaspcbv.ro 0730555670
avizează pentru legalitate actele cu caracter Juridic emise de DGASPC Brașov
15 Compartimentul Expert Egalitate de Șanse asigură aplicarea la nivelul DGASPC Brașov a prevederilor Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 6) egalitate.sanse@dgaspcbv.ro 0755063378
asigură aplicarea la nivelul DGASPC Brașov a prevederilor Regulamentului (EU) 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal dpo@dgaspcbv.ro
asigură aplicarea la nivelul DGASPC Brașov a prevederilor Legii 253/2013 privind execu-tarea pedepselor, a măsurilor educative și a altor măsuri ne-privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal egalitate.sanse@dgaspcbv.ro
16 Compartiment Audit efectuează activități de audit propriu intern 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 0) audit@dgaspcbv.ro 0730040314
17 Serviciul Administrativ, Patrimoniu, Tehnic, Urmărire Contracte, SSM-SU și IT ține evidența bunurilor imobile ale DGASPC Brașov sau aflate în administrare 0268.417100 (tasta 2 și apoi tasta 3) administrativ@dgaspcbv.ro 0721234694
asigură managementul activită-ții de aprovizionare a structu-rilor din cadrul DGASPC Brașov
18 Serviciul Achiziții Publice asigură managementul achizi-țiilor publice la nivelul DGASPC Brașov 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 2) achizitii@dgaspcbv.ro 0755063380
19 Serviciul Contabilitate, Salarizare asigură activitatea contabilă a instituției (plăți facturi, bilanțuri contabile, inventare, casări etc) 0268.417100 (tasta 2 și apoi tasta 1) contatomulescumanuela@dgaspcbv.ro 0723690231
asigură activitatea de stabilire și plată a drepturilor salariale ale angajaților
20 Compartiment Buget și Management Financiar asigură activitatea financiară a instituției (realizare proiect bu-get, planificare bugetară, veri-ficare execuție bugetară etc) 0268.417100 (tasta 2 și apoi tasta 2) financiar@dgaspcbv.ro
21 Compartiment CFPP asigură controlul financiar preventiv 0268.417100 (tasta 3 și apoi tasta 0) contabilitatecfp@dgaspcbv.ro 0755063379

Telefon: 119 – STOP ABUZURILOR!

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact

Please leave this field empty.