GDPR

Gdpr.,Data,Protection,Regulation.,Cyber,Security,And,Privacy.

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov este organizată şi funcţionează ca instituție publică de interes județean, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Județean Brașov, al cărui obiect de activitate îl constituie aplicarea politicilor sociale la nivel județean, în domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum și oricăror persoane aflate în nevoie.

În vederea respectării principiului transparenţei garantat prin dispoziţiile noului Regulament (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE vă asigurăm că DGASPC Brașov prelucrează aceste date cu respectarea principiilor legalităţii, echităţii, transparenţei, reducerea la minimum a datelor şi securităţii acestora.

Astfel, în vederea realizării atribuțiilor sale, instituției îi revine obligaţia de a colecta de la solicitanţi date personale adecvate, pertinente şi neexcesive, şi doar în scopuri legitime, respectiv numele şi prenumele şi ale membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, codul numeric personal, cartea de identitate, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, adresă domiciliu sau reşedinţă, e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţie economică şi financiară, obişnuinţe, preferinţe, comportament, imagine, după caz.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace manuale şi automate, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure garantarea securităţii lor.

Scopul colectării și prelucrării datelor personale colectate îl constituie îndeplinirea procedurilor și a actelor solicitate pentru stabilirea drepturilor conform legislației în domeniul asistenței sociale.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare acordării prestaţiilor/serviciilor sociale, iar refuzul dumneavoastră de a furniza operatorului datele personale atrage imposibilitatea acordării beneficiilor/serviciilor sociale solicitate.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către DGASPC Brașov și pot fi comunicate următorilor destinatari: persoana vizată/reprezentanţii legali ai persoanei vizate, personalul operatorului, autorităţi publice centrale și locale, servicii sociale şi de sănătate, societăţi bancare, instituții de învățământ și de sănătate: asociaţii şi fundaţii, agenţii de plasare a forţei de muncă, instanțe de judecată, organe de cercetare penală.

Conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 2016/679 și potrivit dreptului la informare garantat tuturor persoanelor vizate, vă aducem la cunoștință că beneficiați de următoarele drepturi:

  • dreptul de informare și acces la datele cu caracter personal
  • dreptul de rectificare și/sau ștergere a datelor sau restricționarea prelucrării acestora
  • dreptul de opoziție
  • dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
  • dreptul la portabilitatea datelor
  • dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor personale, dar această decizie atrage încetarea beneficiului/serviciului/dreptului care v-a fost acordat.

Pentru orice informații legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru exercitarea drepturilor enunțate mai sus, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov, cu sediul în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 6, sau în format electronic la adresa dpo@dgaspcbv.ro, în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, vă informăm că vă puteți adresa ANSPDCP (www.dataprotection.ro) și/sau justiției pentru respectarea drepturilor conferite de cadrul legal în materie.

Responsabili DPO:     Mailat Radu, Avram Andrei, Mocanu Otilia

Date contact: 

email:     dpo@dgaspcbv.ro

telefon:  0755.063378

Rapoarte anuale GDPR

Nr. crt Denumire raport An
1 Raport anual GDPR

Informare privind politica de utilizare a cookie-urilor pe site-ul DGASPC Brașov

Politica de confidențialitate la nivelul DGASPC Brașov cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL LA NIVELUL DGASPC BRAȘOV

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de supraveghere video în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de monitorizare prin GPS a autovehiculelor aparținând parcului auto al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov

Formulare GDPR

Denumire formular Temei legal Timp de completare
art. 15 din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 3 minute
art. 17 din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 2 minute
art. 18 din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 3 minute
art. 20 din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 2 minute
art. 16 din REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date 3 minute

Telefon: 119 – STOP ABUZURILOR!

Adresa: Strada Iuliu Maniu nr. 6, Brasov, Romania – Cod: 500091

E-mail: 0268.417100; 0268.414032; office@dgaspcbv.ro

Formular de contact